www.vallalarspace.com/durai
அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் / Vast Grace-Light Sacred Octagon

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

எல்லாம் செயல்கூடும் என்ஆணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றுவாழ்க! வள்ளல் மலரடி வாழ்க! வாழ்கவே!

அருட்பெருஞ்சோதிஅட்டகம்
(Vast Grace-Light Sacred Octagon)

எழுசீர்க் கழிநெடிலடிஆசிரியவிருத்தம்
(Rhetorical long phrase of seven metrical feet)

(அமெரிக்க சன்மார்க்க அன்பர் திரு. துரை சாத்தணன் அவர்களின் ஆங்கில மொழியாக்கம்)
(English Translation by Anbar Mr.Durai Sathanan, the USA)

1. அருட்பெரு வெளியில் அருட்பெரு உலகத்
தருட்பெருந் தலத்துமேல் நிலையில்
அருட்பெரும் பீடத் தருட்பெரு வடிவில்
அருட்பெருந் திருவிலே அமர்ந்த
அருட்பெரும் பதியே அருட்பெரு நிதியே
அருட்பெருஞ் சித்திஎன் அமுதே
அருட்பெருங் களிப்பே அருட்பெருஞ் சுகமே
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

English Translation
 
In the Vast Grace Space, and in the Vast Grace World
On the Crest of the Vast Grace Dais
In the Vast Grace Sanctum, and in the Greater Grace Face
Seated with the Grandeur Holy Name
Oh! The Greater Grace Master, the Cosmic Grace Treasure
Oh! My Nectar - the Limitless Grace Wonder
Oh! The Glorious Grace Glee, and the Glorious Grace Bliss
Oh! My Lord, the Vast Grace Light!


2. குலவுபே ரண்டப் பகுதிஓர் அனந்த
கோடிகோ டிகளும்ஆங் காங்கே
நிலவிய பிண்டப் பகுதிகள் முழுதும்
நிகழ்ந்தபற் பலபொருள் திரளும்
விலகுறா தகத்தும் புறத்துமேல் இடத்தும்
மெய்யறி வானந்தம் விளங்க
அலகுறா தொழியா ததுவதில் விளங்கும்
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

English Translation
2. The shining meta-universe fragment an infinite
Trillions and trillions of them here and there
Across their Entire physical stuffs displayed
And the mound of multi-matters emerged
Intrinsically and extrinsically, and at higher site inseparable
Having revealed the Bliss of True Sagacity
Ad Infinitum getting Manifested in its every Segment
Oh! My Lord, the Limitless Grace-Light!3. கண்முதல் பொறியால் மனமுதல் கரணக்
கருவினால் பகுதியின் கருவால்
எண்முதல் புருட தரத்தினால் பரத்தால்
இசைக்கும்ஓர் பரம்பர உணர்வால்
விண்முதல் பரையால் பராபர அறிவால்
விளங்குவ தரிதென உணர்ந்தோர்
அண்முதல் தடித்துப் படித்திட ஓங்கும்
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

English Translation
3. By senses like eye, or by psychic Instruments
Like mind, or by its cognition component
By different spiritual senses, or by paranormal
By the resonating ultra paranormal perception
By the cosmic, or the megacosmic consciousness
Having felt as impossible to know, one who
Glorifies movingly with deep down, right there it ascends
Oh! My Lord, the Vast Grace-Light.


4. நசைத்தமேல் நிலைஈ தெனஉணர்ந் தாங்கே
நண்ணியும் கண்ணுறா தந்தோ
திசைத்தமா மறைகள் உயங்கின மயங்கித்
திரும்பின எனில்அதன் இயலை
இசைத்தல்எங் ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும்
இசைத்திடு வேம்என நாவை
அசைத்திடற் கரிதென் றுணர்ந்துளோர் வழுத்தும்
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

English Translation
4. Feeling as it is there in the mystical higher state
Yet not ever seen even endeavored, alas!
Even if the intoned great scriptures fall in faint, and unconsciously
Returned, then about its nature
How to be revealed, and what to utter even a bit
For humming, my tongue is
Too tough to move; having realized like this, one who adores as
Oh! My Lord, the Vast Grace-Light.


5. சுத்தவே தாந்த மவுனமோ அலது
சுத்தசித் தாந்தரா சியமோ
நித்தநா தாந்த நிலைஅனு பவமோ
நிகழ்பிற முடிபின்மேல் முடிபோ
புத்தமு தனைய சமரசத் ததுவோ
பொருள்இயல் அறிந்திலம் எனவே
அத்தகை உணர்ந்தோர் உரைத்துரைத் தேத்தும்
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

English Translation
5. Whether it is the sheer ideological tranquility or
The sheer pragmatic secrecy or
The eternal state of acoustical experience or
The finale of an existing yet another view or
As that of a new virtue just like harmony
And, as its true nature remains unknown
With this insight, one who lauds and adores to exalt
Oh! My Lord, the Vast Grace-Light.


6. ஏகமோ அன்றி அனேகமோ என்றும்
இயற்கையோ செயற்கையோ சித்தோ
தேகமோ பொதுவோ சிறப்பதோ பெண்ணோ
திகழ்ந்திடும் ஆணதோ அதுவோ
யோகமோ பிரிவோ ஒளியதோ வெளியோ
உரைப்பதெற் றோஎன உணர்ந்தோர்
ஆகமோ டுரைத்து வழுத்தநின் றோங்கும்
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

English Translation
6. Whether only one or numerous, or ever
Natural or manufactured or marvelous
Whether physical or universal or special or feminine
Whether privileged masculine or neuter
Whether unified or unconnected or light or vacuum
Having realized as how to describe, one who
Adores keenly thru the sacred verses, there it rises
Oh! My Lord, the Vast Grace-Light.


7. தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம்
தத்துவா தீதமேல் நிலையில்
சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல்
சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம்
ஒத்தஅந் நிலைக்கண் யாமும்எம் உணர்வும்
ஒருங்குறக் கரைந்துபோ யினம்என்
றத்தகை உணர்ந்தோர் வழுத்தநின் றோங்கும்
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.


English Translation
7. Surpassed all the aspects of reality one by one
In that higher state beyond reality
All the savvies have been seen, and on top of them
Gone to see the State of Sivam
In that state of oneness, I, myself and my thought
Utterly dissolved! Just like these
Having realized, one who reveres deeply, there it rises
Oh! My Lord, the Vast Grace-Light.


8. எங்குமாய் விளங்கும் சிற்சபை இடத்தே
இதுஅது எனஉரைப் பரிதாய்த்
தங்கும்ஓர் இயற்கைத் தனிஅனு பவத்தைத்
தந்தெனைத் தன்மயம் ஆக்கிப்
பொங்கும்ஆ னந்த போகபோக் கியனாய்ப்
புத்தமு தருத்திஎன் உளத்தே
அங்கையில் கனிபோன் றமர்ந்தருள் புரிந்த
அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.


English Translation
8. Here and there in the manifested soul
It can never be expressed as this or that.
Giving an everlasting unique nature experience
And transfiguring me as Himself
Turning into blissful person with bounteous joy
Feeding me with fresh nectar inwardly
As a fruit in the hand, One who blessed
Oh! My Lord, the Vast Grace-Light!

**********************************************************

இக்குழவியின் விண்ணப்பம் / This Child's Invocation

குற்றம் புரிதல் எனக்கியல்பே குணமாக் கொள்ளல் உனக்கியல்பே
சிற்றம் பலவா இனிச்சிறியேன் செப்பும் முகமன் யாதுளது
தெற்றென் றடியேன் சிந்தைதனைத் தெளிவித் தச்சந் துயர்தீர்த்தே
இற்றைப் பொழுதே அருட்சோதி ஈக தருணம் இதுவாமே.

English Translation

Committing mistake is my nature, but bearing it as merit is yours
Oh, my Lord of Sanctum, what else this child could say o'er this
Right away, by ridding this slave's delusion, fear and sufferings,
Today itself, bestow me with Grace-Light! This is the right time!

அருட்பெருஞ்ஜோதி        அருட்பெருஞ்ஜோதி
Vast Grace-Light         Vast Grace-Light
தனிப்பெருங்கருணை   அருட்பெருஞ்ஜோதி
Unique Immense Grace        Vast Grace-Light

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க!
Let all Living beings live blissfully!

வள்ளல் மலரடி வாழ்க! வாழ்கவே!
Let The Flower-Feet of The Giver live forever!

திருச்சிற்றம்பலம் /Sanctum Sanctorum

அன்பன் துரை

 

5 Comments
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
commendable work! Can I offer some suggestions - Stanza 1 - Seated with the Grander Holy Name - Can it be 'Grandeur'?
Stanza 3 - deep down there it ascents - Ascends
stanza 6 - privileged masculine or neuter - Can it be Neutral?
Stanza 7 - All savvies have been seen, and on the top of them - All the savvies have been seen, and on top of them, In that state, I myself and my thought - I, myself and my thought
Stanza 8 Giving an everlasting unique nature experience- natural experience. Just thought would help you. Feel free to correct me. thanks
Sunday, January 24, 2016 at 02:47 am by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
Durai Sathanan
Dear Thiru S. Rajendran, Best Greeting! Big thanks for your kind and valuable suggestions, which are utterly required for a better draft of this sacred translation. I never learnt both Tamil and English properly either from my schooling period or when I was in colleges. I started to learn English by myself only after my thirties in order to work as a Physics Teacher in a Matriculation school for living. Before that, I was a Big Zero in English. And thus, no doubt, I truly need a person like you for this sacred task. If we have a team of 5 to 10 scholar devotees, who know English Language well, I hope we could translate the Entire Sixth Thirumural into English Language, and get it ready for the coming ThaiPoosam - 2017. Just like all, I am also by and large forced to be busy with my worldly affairs. And hence, I truly couldn’t find enough time even to proofread for any typo or other possible mistakes. And, I couldn’t also stay steadily on this task of divine translation. Therefore, I am eagerly looking for some scholarly devotees to form a Team. We can work and share online. I humbly pray for His Grace only to pour blessings on us for accomplishing the divine mission of entire translation of ThiruArutpa successfully. ArutPerumJothi…

Please note that the following typos have been corrected:
Stanza 1 – Not Grander, but ‘Grandeur’ only;(which is a typo only)

Stanza 3 – Not Ascents, but ‘Ascends’ only;(which is a typo only)

stanza 6 - Neuter is better than Neutral as ‘Neuter’ can be used as noun, pronoun, verb, and adjective as well. As a noun or as a pronoun of a type that refers to things; not masculine or feminine. On the other hand, the word, ‘neutral’ can be used only as an adjective, and hence which is not appropriate in that stanza as it can mean various irrelevant things.

Stanza 7 – “All the savvies have been seen, and on top of them... In that state, I, myself and my thought “ – Yes, this is good. But, I would prefer the phrase to be as “All the savvies have been seen, and on top of them... In that state, the self and the thought of mine... “ Well. What do suggest for this, please? Thank you.

Stanza - 8 We could use 'nature-experience' instead of 'natural experience'. Since,’ natural experience’ holds a different view. “தங்கும்ஓர் இயற்கைத் தனிஅனு பவத்தைத் தந்தெனைத் தன்மயம் ஆக்கிப்..” This verse describes about the soul-experience. So,'nature-experience' is the better one rather than 'natural experience'. Thanks again, Ayyah. ArutPerumJothi...
Monday, January 25, 2016 at 17:44 pm by Durai Sathanan
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
Thanks for your humility. I am good in correcting others not creating! I like I, myself.... Has got more rhyme and meaning. And one more ...
In 'that' higher state beyond reality
Tuesday, January 26, 2016 at 21:42 pm by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
The translation work will be a success by Andavar's grace!
Wednesday, January 27, 2016 at 12:28 pm by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
Durai Sathanan
Cool! Correction for creation, and creation for correction; both go hand in hand. Yes, a poetic canto is mostly rhythmical and meaningful as well. As I read that stanza again and again, I have been revealed to phrase that verse as “In that state of oneness, I, myself and my thought” in lieu of, “In that state, I, myself and my thought”. Well.I would like to discuss an important topic with you regarding this sacred translation. Would you please send me your contact number via my Email ID anmaneyam@gmail.com? May ArutPerumJothi Andavar bless us all abundantly stay focused forever! ArutPerumJothi...
Wednesday, January 27, 2016 at 16:04 pm by Durai Sathanan