www.vallalarspace.com/durai
A great lesson from my Real Life Experience this week here in the USA!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி
திருச்சிற்றம்பலம்

Dear Friends, Best Greetings! Live blissfuly forever! 

It is today, Friday - the September 01, 2017, when I got up at 3.50 AM by His Grace, I have heard of showering sound, and hence I have opened my bedroom-window to check outside for any rain. Since, it has been raining for a week here in Beaumont - a city with a population of about 120,000 (one hundred and twenty thousands) in southeastern Texas, where I have been living, since 2009.

When I saw through the window, I noticed no rain outside. And, all plants were found still sleeping peacefully. Then, what is that sound being heard like drizzling? Curiously, I wanted to know about it. Oh, yes...yah, I found it then. It was the constantly seeping sound of water-flow from one of the water-pipes in my home. That is great! With a big hope of getting water, when I turned the tap fully, water started to flow good...and then very good! Wonerful! I cannot believe this. Yet, my joy really knows no bound! Why because, this is really a great thing in the morning today for us in Beaumont. Since, due to rising waters of the Neches River caused by Tropical Storm Harvey, the City of Beaumont has lost water-service from its main pump station, and its secondary water source.

And, the official report also says as, “There is no way to determine how long this will take to restore the system." Located near the Louisiana border on the Gulf Coast, the flooded Beaumont cannot determine when it will restore water supply, and hence this city of nearly 120,000 residents will be without water until after floodwaters recede, and officials can analyze the extent of the damage.

Yesterday was the first day in 10 years of my life here in the USA (First two years in Florida, and now in Texas, since 2009) that I didn't get water from my home water-pipe. I could not believe this. The day before yesterday, from my home water-pipe, I had thoughtfully collected some tap-water of about 40 gallons in 8 big containers, thinking of any emergency like drinking water problem or failure in water-supply to homes; in case, if occurred due to flood or water-blockage. To my surprise, it literally happened yesterday the same way as I thought of it. And, the local news said as, "There might be no water- supply even for a week in Beaumont." This is indeed an unacceptable one for us!


Yesterday, I was seriously looking for collecting some more water for our bathroom use from different places at the City of Beaumont, in case, if the previously stored water of about 40 gallons in my house would be finished quickly. But, I could not get it, even a single gallon of muddy water, despite a heavy rain to flood a day before! I couldn't  understand this, and accept my failure as well in collecting even a roadside dirty water for my bathroom usages.

And, anyway, I felt later, as if I was still so fortunate enough. Since, I was able to buy enough water-packs for drinking from the food marketing place 'Kroger'. Yes...yesterday I have again brought some more extra cases of water for drinking, and now I have more than 50 gallons of drinking water for our use - both for cooking and drinking as well. And, regarding our food supplies, there is no problem for us. Since, by His Grace, we have two large packs of rice, each with 20 pounds, and all other necessary groceries for many moons, and other food-stuffs likes cookies, bread, fruit-juices, coconut-water-cans etc. even for a month.

And, again today, just now I have collected some more water, about 50 gallons of it from my house water-pipes for our bathroom use, in case, if water stops again today or later. Just now, I have finished my bathing for the morning today. And, after ten years of my life here in the USA, today is the first day that I haven’t used my shower-bathing, but a bucket and cup only as I used to do it in India, Maldives, and in Eritrea of the North-East Africa, where I served as a Physics Teacher under the UNDP - The United Nations Development Projects. Now, again I truly feel very good as usual! And, I hope Beaumont has already turned back to rejoice in a normal life like before. I do sincerely thank all great people, who have worked hard and smart to bring us water, and make us feel warm and happy now.
.
Yesterday, I have really learned a very big lesson that how precious even a single drop of water for life to exist on this planet, even it could be the muddy water! We ought to be very grateful enough to our great mother nature! The non-stop heavy rain for more than a week has almost washed away all kinds of pollutions in the atmosphere and land. Now, we truly feel that we are breathing a fresh and clean air. Our city, Beaumont is surrounded by several chemical industries and oil-plants.


“வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்தான்
அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.” - திருகுறள்/Thirukkural – 11 by திருவள்ளுவர்/Thiruvalluvar
பொருள்: இவ்வுலகை வாழ வைப்பது மழையே! ஆகவே, மழை நீரை அமிழ்தம் என்று உணரல் வேண்டும்.

Meaning in English: As this world is preserved in existence due to Rain only; it is, therefore, we need to realize that Rain is the true ambrosia for all living beings.

“நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.” - - திருகுறள்/Thirukkural – 11 by திருவள்ளுவர்/Thiruvalluvar
பொருள்: உலக வாழ்வும், அதனின் ஒழுங்கும் மழை நீரின்றி அமையாது.

Meaning in English: This worldly life, and its ordained duties cannot run without rain-water.

Yes. Yesterday only, I have found this nature-truth in its entirety! All that credits goes to His Grace Feet only for making us feel fresh and joyful again today! Well. This kind of water issue is not a new one for me. Yes. I had already experienced it very well in India, Eritrea and Maldives, wherever I have served as a Teacher of Physics. But, I haven’t felt any adversity over there as I felt now here, since, I was a single by myself only in those countries, and used to live with this kind of water-scarcity more often. But, now I am here with my three kids and wife; and moreover, I have been enjoying the clean and perpetually fresh water supply for both cooking and bathing for ten years hear in the USA. This is the real talk like the sun rises in the morning!

Finally, I would like to share an important message here, which is very useful for all of us. We never know the worth of water till the well is dry. The water in our toilet is cleaner than nearly a billion people have to drink it. Thousands have lived without love, not one without water. To a Thirsty man, a drop of water is worth more than a sack of gold. Water Covers 2/3 of the surface of the Earth but Only 0.002% is Drinkable. If we won't want mental hydration, then we need to think about water conservation. Yes, please let us become a water-saver, and use it very properly with a high gratitude to our Divine Nature, and Care for Creations!

“Nothing is softer and more flexible than water, yet nothing can resist it.” Leo Tzu,

“நீர்நிலை திரைவளர் நிலைதனை யளவி
ஆர்வுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரினிற் றண்மையும் நிகழூ ரொழுக்கமும்
ஆருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரினிற் பசுமையை நிறுத்தி யதிற்பல
வாருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடைப் பூவியல் நிகழுறு திறவியல்
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரினிற் சுவைநிலை நிரைத்ததிற் பல்வகை
ஆருறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரினிற் கருநிலை நிகழ்த்திய பற்பல
ஆருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடை நான்கிய னிலவுவித் ததிற்பல
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடை யடிநடு நிலையுற வகுத்தன
லார்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடை யொளியியல் நிகழ்பல குணவியல்
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடைச் சத்திகள் நிகழ்வகை பலபல
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரினிற் சத்தர்க ணிறைவகை யுறைவகை
ஆர்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடை யுயிர்பல நிகழுறு பொருள்பல
ஆருற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரிடை நிலைபல நிலையுறு செயல்பல
ஆர்கொள வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீருறு பக்குவ நிறைவுறு பயன்பல
ஆருற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

நீரியல் பலபல நிரைத்ததிற் பிறவும்
ஆர்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி” - அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் by வள்ளலார்/Vallalar

 


Yes, I have found that water is our life, and our life is nothing but the grace- light in it.

Let us not waste water, but conserve it.


Let all living beings live blissfully!

Just thought of sharing my experience!

Thank you, and have a great day!

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி
திருச்சிற்றம்பலம்

Limitless Grace-Energy Limitless Grace-Energy
Limitless Unique Grace Limitless Grace-Energy
Sanctum Sanctorum

எல்லாம் செயல்கூடும் என்ஆணை அம்பலத்தே
எல்லாம்வல் லான்தனையே ஏத்து
All are Possible with Almighty, I swear
Exalt HIM in the Sanctum only

அனைத்து உயிர்களுக்கும் அருட்சுகம் உண்டாகட்டும்!
அருள்வள்ளல் மலரடிக்கே அருளாட்சி உண்டாகட்டும்!
Let all living beings gain Grace-Bliss
Let the Grace-Feet reign Grace-Rule

Compassionately Yours,
Anban Durai Sathanan

W1.jpg

W1.jpg

W2.jpg

W2.jpg

6 Comments
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
Only if Andavar comes before more nastier experiences we will be saved! Let us worship that He comes before the cruel mindless humanity experiences chemical oceans, dark skies and burning hurricanes
Saturday, September 2, 2017 at 06:51 am by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
perumal varadarajan
Very important testimony ayya. Water is very important. We realise it
only when we yearn for a drop of water.
V.K.Perumal
Pondicherry.
Saturday, September 2, 2017 at 09:43 am by perumal varadarajan
srinivasan sankaranarayanan
வாழ்க வளமுடன் நலமுடன்
Sunday, September 3, 2017 at 01:52 am by srinivasan sankaranarayanan
Durai Sathanan
Dear Friend, Best Greetings! Thank you very much for your kind thoughts and prayers. We are not at all affected even a little bit, except getting water-supply from our house-tap. That is also just for one day only!
We, my family and the people around my house are very safe only by His Grace! No flood, and no Hurricane Harvey visited to my place by His Grace! All that credits goes to HIM only!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி
திருச்சிற்றம்பலம்
“நீர்நிலை திரைவளர் நிலைதனை யளவி
ஆர்வுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரினிற் றண்மையும் நிகழூ ரொழுக்கமும்
ஆருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரினிற் பசுமையை நிறுத்தி யதிற்பல
வாருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடைப் பூவியல் நிகழுறு திறவியல்
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரினிற் சுவைநிலை நிரைத்ததிற் பல்வகை
ஆருறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரினிற் கருநிலை நிகழ்த்திய பற்பல
ஆருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடை நான்கிய னிலவுவித் ததிற்பல
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடை யடிநடு நிலையுற வகுத்தன
லார்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடை யொளியியல் நிகழ்பல குணவியல்
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடைச் சத்திகள் நிகழ்வகை பலபல
ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரினிற் சத்தர்க ணிறைவகை யுறைவகை
ஆர்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடை யுயிர்பல நிகழுறு பொருள்பல
ஆருற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரிடை நிலைபல நிலையுறு செயல்பல
ஆர்கொள வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீருறு பக்குவ நிறைவுறு பயன்பல
ஆருற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
நீரியல் பலபல நிரைத்ததிற் பிறவும்
ஆர்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி
திருச்சிற்றம்பலம்” - அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் by வள்ளலார்/Vallalar
The affected places are miles away from my home. Mostly people are not injured, but their property only!
Let us pray for them.
May Arutperunjyothi Andavar bless those affected people with peace and divine energy to come up!
Arutperunjyothi...Almighty Grace Light...
Sunday, September 3, 2017 at 20:52 pm by Durai Sathanan
Shiva K
Deear Durai,
Thank you for sharing your experience with Harvey. Good to know your community was not impacted. I enjoyed reading Thirukkural and Arutpa pathigams related to water that you have shared.
One of the areas of my research is Climate Change and in particulaer stress due to water in Asian Peninsula. Did research in Tamil Nadu on water bodies and have the extent to which water and water sheds are abused.
The Vallalar events in USA is very good and will be good if it transcends north of the border in Canada as well.

Anbudan

Siva
Tuesday, September 5, 2017 at 08:32 am by Shiva K
Durai Sathanan
Dear Siva, Best Greetings! Thank you very much for your thoughtful sharing. Yes. We will celebrate Vallalar Fest and propagate Vallalar's Precepts in Canada as well in the years to come. We will work with you, and talk to you soon. All are possible with Almighty, Arutperunjyothi Andavar.....
Wednesday, September 6, 2017 at 11:42 am by Durai Sathanan