இராமலிங்க அபயம் துணை


வள்ளலாரைப் பற்றிய எனக்குத் தெரிந்த எல்லா உண்மைகளையும் இங்கே எழுத எண்ணுகிறேன். வள்ளலாரின் பக்தி,தயவு,ஒழுக்கம்,தவம் ஆகிவற்றின் பயனாக இறைவனே வள்ளலாரிடம் அவர் இருந்த இடம் தேடி வந்து கலந்துகொண்டார்.இதனால் வள்ளலார் வேறு இறைவன் வேறு என்ற நிலை மாறி வள்ளலாரே இறைவனாக இருப்பது உண்மை. தனது தூல தேகத்தை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ விடாமல் ஞான தேகம் பெற்று இன்றும் தன் உடலோடு இருக்கும் ஒரே ஒரு மகான்  இந்த உலகத்திலேயே வள்ளலார் ஒருவர்தான்.அவரை ஒரு சாதாரண குருவாக மட்டும் எண்ணாமல் இறைவனாகவே புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

உலகத்தில் உயிர்களுக்கு உறும் இடையூறுகளை எல்லாம் நீ அடைந்து விலக்குக என்று ஆண்டவன் வள்ளலாருக்கு ஆணை இட்டதோடல்லாமல் அவரை நமக்குத் துணையாகவும் வைத்திருக்கின்றான்.நமக்குத் துணையாக இருக்கும் வள்ளலார் நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகளையும் நீக்க வல்லவர். எனவே வள்ளலாரை வணங்கி நாம் இன்பமான வாழ்வு பெற்று வாழ்வோம்.வள்ளலார் இருந்த இடம் தேடி வந்து ஆண்டவன் அவருடன் கலந்து இருவரும் ஒன்றாக உள்ளதால் இறைவன் வேறு அல்ல வள்ளலார் வேறு அல்ல. தன்னை வணங்க வேண்டாம் என்று வள்ளலார்   சொன்னதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஏமாந்து போகவேண்டாம்.அவர் தன்னடக்கம் மிக்கவர்.அதனால் அவ்வாறு சொன்னார்.இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர்கள் மிகத் துதிக்கத் தக்கோனாக என்னைவைத்து என் அகத்தும் புறத்தும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்பது போன்ற அனேக பாடல்கள் அருட்பாவில் உள்ளன. அவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம்.வள்ளலாரை வணங்குவோம் இடர்கள் அனைத்தும் நீங்கப் பெற்று அவரது துணையுடம் இன்பமாக வாழ்வோம். . வள்ளலாரை ஒரு குருதான் என்று ஏமாந்து போகாதீர்கள். அவரைத் தெய்வமாக ஏற்று வணங்குங்கள்.  வள்ளலார்ட நம்மோடே இருக்கிறார்.நன்றி இந்தச் சங்கத்திலே வார வழிபாடு,மாதாந்திர வழிபாடு, சத்விசாரம் ஆண்டுதோறும் நம் பெருமானாரின் பிறந்த தின வழிபாடும் நடைபெறுகின்றது.வந்தனம் நன்றி முபா

Welcome to SANMARKA SANGAM AT ALWARTHIRUNAGAR - MUPA

 

 


இராமலிங்க   அபயம்  துணை

Do not delete this word/this line, you can add content before this line

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரை நான் ஏன் வணங்குகிறேன்
கட்டமும் கழன்றேன் கவலை விட்டொழிந்தேன் கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவிச்

சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன் சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன்

சிட்டமும் அடைந்தேன் சிற்சபை உடையான் செல்வ மெயப்பிள்ளை என்றொரு பேர் ப்

பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கிது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே. 1003

நோவாது நோன்பு எனைப்போல் நோற்றவரும் எஞ்ஞான் றும்

சாவா வரம் எனைப்போல் சார்ந்தவரும் --தேவா நின்

Read more...
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
எனக்குக் கிடைத்துள்ள ஆகாரங்கள்;
கட்டமும் கழன்றேன் கவலை விட்டொழிந்தேன் கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவிச்

சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன் சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன்

சிட்டமும் அடைந்தேன் சிற்சபை உடையான் செல்வ மெயப்பிள்ளை என்றொரு பேர் ப்

பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கிது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே. 1003

நோவாது நோன்பு எனைப்போல் நோற்றவரும் எஞ்ஞான் றும்

சாவா வரம் எனைப்போல் சார்ந்தவரும் --தேவா நின்

Read more...
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் 2
வள்ளலாரை வணங்குவது சரியா தவறா. அருட்பா என்ன சொல்லுகிறது

இத்தனை என்று நின்று எண்ணிட ஒண்ணா என் பிழை யாவையும் அன்பினில் கொண்டே

சத்தியமாம் சிவ சித்தியை என்பால் தந்தெனை யாவரும் வந்தனை செயவே

நித்தியனாக்கி மெய்ச் சுத்த சன்மார்க்க நீதியை ஓதி ஓர் சுத்த போதாந்த

அத்தனி வீதியில் ஆடச் செய்தீரே அருட்பெருஞ்சோதி என் ஆண்டவர் நீரே

எல்லோரும் வந்தனை செய்யவே வள்ளலாரை ஆண்டவன் நித்தியனாக்கினானாம். மனுமுறை கண்ட வாசகம் குருவை வணங்கக் கூசி நிற்பது பாவம் என்கிறது. இவை எல்லாம் வள்ளலார் வாக்கே.

15 Comments
ram govi
Ayya, whom we should portray or pray to...... once .for all...after Peruman if a senior San Margi like you or beginner ..myself become Primordal Source? whether APJ or Vallalar or the senior San Margi? whose picture we should hold ? Do we need to make a new mantra like that Ohm Ramalinghaya Namaha!! ..Do we need to make latest new mantra like ...Ohm Govindarasu Namayaha!!..Do we need to pray to all three or follow an order or have a priority? If we can understand this...it may not call for bow of any individual to a statue...we are all created equally with divine....Peruman is defintely is not a school teacher or professor to be pleased by praising him or chanting his name or saluting his idol...let us focus on Chirsabhai (residence of Supreme Reality), Truth, kindness, reducing food intake, lessening sleep hours, reduce breath etc., Please resentful me on my unembellished comment.We should not waste money/time/thought/words discussing about statues or photos or garlands ...instead we should try to understand the fragrance of divine in all and how to make those lives happier/peaceful and it will sublimates ragadhees.
Sunday, July 30, 2017 at 00:52 am by ram govi
Ramalingam Natarajamoorthy
ஐயா கீழ் வரும் பெருமான் பாடலுக்கும் பதில் சொல்வீர்

சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன் உமது
தாள்வணங்கிச் சாற்றுகின்றேன் தயவினொடும் கேட்பீர்
என்மார்க்கத் தெனைநுமக்குள் ஒருவனெனக் கொள்வீர்
எல்லாம்செய் வல்லநம திறைவனையே தொழுவீர்
புன்மார்க்கத் தவர்போலே வேறுசில புகன்றே
புந்திமயக் கடையாதீர் பூரணமெய்ச் சுகமாய்த்
தன்மார்க்க மாய்விளங்கும் சுத்தசிவம் ஒன்றே
தன்ஆணை என்ஆணை சார்ந்தறிமின் ஈண்டே. - ஆறாம் திருமுறை (தனித் திருஅலங்கல்)
Tuesday, August 1, 2017 at 01:14 am by Ramalingam Natarajamoorthy
manohar kuppusamy
Dear Brother Ram Govi, Your statement is correct.
Tuesday, August 1, 2017 at 03:55 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
வள்ளலார் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு பெற்றார் என்பதை நம்புகிறீர்களா.மரணமிலாப் பெருவாழ்வு என்பது உடம்பைவிட்டு உயிர் பிரியாமல் இருப்பதுதான் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா.அவர் உடம்பு காற்றாலே.......எதனாலும் அழியாத உடம்பு என்பதை நம்புகிறீர்களா. நம்பினால் வள்ளலார் இன்றும் தன் உடம்போடுதான் இருக்கிறார் என்பதை நம்பித்தான் ஆகவேண்டும்.அடக்கத்தின் சின்னமாக வள்ளலார் விளங்கியதால் தன்னை வணங்கவேண்டாம் என்று சொன்னார். உண்மை என்னவெனில் இறைவன் வள்ளலாருடன் கலந்ததை நம்பினால் வள்ளலார் வேறுஇறைவன் வேறு என்று எண்ணமாட்டீர்கள். இறைவனாகிய அருட்பெருஞ்சோதி ஓர் அனுபவம். அந்த அனுபவத்தை அடைய முயற்சி செய்யவேண்டுமேதவிர அதை வணங்குவது எப்படி. நாம் எண்ணெய் விட்டு ஏற்றிவைக்கும் விளக்கு கடவுள் ஆகுமா..காலை விளக்கு ஏற்றிட வேண்டுவதோ என்னாதே மங்கலமாய் ஏற்றுதலாம் கண்டீர் என்கிறதே அருட்பா
நான் உரைக்கும் வார்த்தை எலாம் நாயகன் தன் வார்த்தை என்ற வள்ளலாரை நான் வேறு அவன் வேறு அல்ல இருவரும் ஒன்றானேம் என்ற வள்ளலாரை வணங்காமல் விடலாமா. அருட்பெருஞ்சோதி அனுபவத்தை எங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று இன்றும் துணையாக இருக்கும் வள்ளலாரை வணங்குகிறேன்.வள்ளலாரை வணங்கி நான் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் அனுபவங்கள் ஏராளம்.என்னுடன் பழகும் சன்மார்க்க அன்பர்கள் எல்லோரும் அறிவர். இதில் வாதம் வேண்டாம்.என் அறிவு அவ்வளவுதான் என்று என்னை மன்னித்து விட்டுவிடுங்கள். நன்றி.
Monday, November 20, 2017 at 06:56 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
venkatachalapathi baskar
"சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன் உமது
தாள்வணங்கிச் சாற்றுகின்றேன் தயவினொடும் கேட்பீர்" -

சன்மார்க்க சங்கத்தார்களையே நமது பெருமான் வணங்குகிறேன் என்று கூறிதான் இந்தப் பாடலையே ஆரம்பிக்கிறார். தொண்டரை வணங்கும் நமது தலைவரை நாம் வணங்க வேண்டாமா?
Tuesday, November 21, 2017 at 03:05 am by venkatachalapathi baskar
Ramalingam Natarajamoorthy
மதிப்பிற்குரிய ஐயன்மீர் ...
.(வந்தனை என்பதும் தொழுவது என்பதும் ஒன்றல்ல)
இந்த பாடல் பெருமானின் தீர்க்கமான கட்டளை.
பெருமானின் ஒவ்வொரு கட்டளையையும் நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டால் தான் சன்மார்க்கப் பெரும்பயனை அடைய ஏதுவாக முடியும்.நம் அறிவைக் கொண்டு கட்டளைக்கு எதிரான கருத்துக்களை திரட்டுவது நன்மை பயக்க உகந்தது அல்ல என்பது எமது தாழ்மையான கருத்து.
Tuesday, November 21, 2017 at 22:01 pm by Ramalingam Natarajamoorthy
venkatachalapathi baskar
அருட்சோதி ஆனேன்என்று அறையப்பா முரசு
அருளாட்சி பெற்றேன்என்று அறையப்பா முரசு
மருட்சார்பு தீர்ந்தேன்என்று அறையப்பா முரசு
மரணந்த விர்ந்தேன்என்று அறையப்பா முரசு.
Wednesday, November 22, 2017 at 03:32 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
"வந்தனை என்பதும் தொழுவது என்பதும் ஒன்றல்ல'.

இறைவனை வந்தனை செய்யலாமா? தொழுலாமா? வணங்கலாமா?


பெற்றேன் என்றும் இறவாமை பேதம் தவிர்ந்தே இறைவன்எனை
உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேம்
எற்றே அடியேன் செய்ததவம் யாரே புரிந்தார் இன்னமுதம்
துற்றே உலகீர் நீவிர்எலாம் வாழ்க வாழ்க துனிஅற்றே.

வள்ளல் பெருமான் இறைநிலையை அடைந்தவரா இல்லையா?
Wednesday, November 22, 2017 at 03:50 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
"உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேம்"- வள்ளல் பெருமானே, நீங்கள் எப்படி பாடினாலும் நாங்கள் புரிந்து கொண்டு விடுவோமா?
Wednesday, November 22, 2017 at 03:54 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
114. வந்தன முறை

ஆசாரியனுக்குச் சிஷ்யன் வந்தனஞ் செய்வதற்கும், பெரியவர்களுக்குச் சிறியவர் வந்தனஞ் செய்வதற்கும், எல்லவர்க்கும் ஞானிகள் யோகிகள் சாந்தர்கள் வந்தனஞ் செய்வதற்கும் காரணமும் அதன் பிரயோசனமும் யாதெனில்:-

வந்தனஞ் செய்வது ஆயுள் விருத்திக்கும் அறிவு விளக்கத்திற்கும் ஆதாரமாயிருக்கின்றது. சிஷ்யனுக்கும் சிறியோருக்கும் ஆசாரியனும் பெரியோரும் வந்தனஞ் செய்தால், ஆயுள் விருத்தியும் அறிவு விளக்கமும் குறைவாகும்.

இதற்குச் சம்பந்தம் யாதெனில், ஒரு ஜீவனுக்கும் திருவிளக்குக்கும் சம்பந்தமிருக்கின்றது. எப்படியெனில்: ஒரு திருவிளக்கு எரிவதற்கு நல்ல உஷ்ண சம்பந்தமான தைலத்தை உதவுகிறது போல் ஒரு ஜீவனுக்கு ஆன்ம விளக்கத்துக்கும் மலப் போக்குக்கும் ஆதாரமான நிரஹங்காரமென்கிற நல்ல உஷ்ண சம்பந்தமான தைலத்தை ஊட்டி விளக்கு வைக்க வேண்டியது. ஆனால் மேற்சொன்ன இரண்டுஞ் சந்திக்கும்போது நோக்கமான கெட்ட உஷ்ணத்தைச் சம்பந்தப்படுத்தினால் லாபஞ் செய்யாதோவெனின், செய்யாது. திருவிளக்கு ஜல உஷ்ணத்தையும் காற்றினாலுண்டாக வேண்டிய உஷ்ணத்திற்கு மேற்பட்ட அதிக உஷ்ணத்தையும் பெற்றால் கெடும். அதுபோல், ஜீவனுக்கு மும்மலத்தாலாகிய உஷ்ணத்தையும் இன்னும் பற்பல பேதமுள்ள கெட்ட உஷ்ணத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தினால், கெட்டுப் போய்விடும். இது யாவருக்கும் திருஷ்டாந்தமாய் இருக்கிறதல்லவா?

இவற்றால் ஆசாரியனையும் பெரியவர்களையும் சிஷ்யனும் சிறியவர்களும் வணங்கினால் ஆயுள் விருத்தியும், சிஷ்யனையும் சிறுவர்களையும் ஆசாரியரும் பெரியவர்களும் வணங்கினால் ஆயுள் குறைவும் உண்டாகுமென்கிற சம்பந்தம் எப்படியெனில்: திருவிளக்கு எரிய - சாதாரண காலத்தில் அதம பக்ஷத்துக்குரிய கொட்டையெண்ணெய் இலுப்பையெண்ணெய் முதலியவற்றால் விளக்குவைக்கின்றதும், கொஞ்சம் விசேஷ காலத்தில் நல்லெண்ணெயினால் விளக்கு வைக்கின்றதும், கடவுள் சந்நிதானத்திலும் ஞானாசாரியர் சந்நிதானத்திலும் பசுவின் நெய்யிட்டு விசேஷ விளக்கத்தையுடைய விளக்கு வைக்கின்றதும் போல். கொட்டை எண்ணெய் முதலாகியதற் கொப்பாகிய ஒரு ஜீவன் அதமபக்ஷம் மத்திமபக்ஷத்திற்குரிய ஒவ்வொரு மலத்தினாலுண்டாகிய தோஷத்தைப் போக்கிக் கொள்வதில் ஆத்ம விளக்கத்திற்கு ஆதாரமாகிறதும், விசேஷமாய் கடவுளாதி ஆசாரியர் சந்நிதானத்தில் வைக்கும் நெய்விளக்குக்கு ஒப்பான மும்மலப் போக்கான சுத்த நிரஹங்காரமென்கிற தைலத்தை ஆன்மாவுக்கு உண்டாக்கி வைப்பதில் ஜீவவிருத்தியு முண்டாகின்றது. திருவிளக்கு - அதன் உஷ்ண சம்பந்தமான தைலங்களை விட்டுக் கொண்டு வருவதில் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருப்பது போலும், அதில் நல்லெண்ணெய் நெய் முதலியவை விட்டெரிப்பதில் விசேஷப் பிரகாசமாய் விளக்கு எரிவது போலும் - ஜீவனுக்கு அதன் உஷ்ண சம்பந்தமான மும்மலப் போக்கையுண்டுபண்ணுவதில் ஜீவிப்பு விருத்தியுண்டாகிறதும், விசேஷமாய் நிரஹங்காரமென்கின்ற சுத்த உஷ்ணத்தையுண்டுபண்ணிக் கொண்டு வருவதில் ஜீவனுக்கு விசேஷ விளக்கத்திற்குரிய ஜீவிப்பிருந்து கொண்டிருக்கின்றதும். இதனால்தான் தைலத்தைக் கொண்டிருக்கிற திருவிளக்கு விருத்தியாவது போல் மும்மலப் போக்கைக் கொண்ட ஜீவனும் ஆயுள் விருத்தியடைகின்றது. ஆதலால் ஆசாரியரையும் பெரியவர்களையும் சிஷ்யனும் சிறியோரும் வணங்குவதில் நிரஹங்கார சக்தி பெறுவதனால் ஜீவனுக்கு ஆயுள் விருத்தியுண்டாகின்றது.

சிஷ்யனையும் சிறியோரையும் ஆசாரியரும் பெரியோரும் வணங்குவதில் ஆயுட்குறைவு எப்படியுண்டாவதெனில்: ஒரு மணிவரையில் எரியத்தக்க எண்ணெயிட்டு எரிவித்திருக்கும் சிறிய திருவிளக்குக்குச் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய பந்தத்திற்கு ஒப்பான ஒரு பெரிய திருவிளக்கு வைத்து எரித்தால், 1 மணி நேரம் எரியத்தக்க அந்தத் தீப உஷ்ணத்தைப் பெரிய தீபம் கிரஹ’த்துக்கொள்வதில் ஒருமணி நேரம் எரியவேண்டிய தீபம் அரை மணிக்குள் எரிந்துவிடுவதுபோல், ஆசாரியனும் பெரியோரும் சிஷ்யனையும் சிறியோரையும் வணங்குவதில், பெரிய தீவர்த்திக் கொப்பான ஆசாரியர் பெரியோர் என்கின்ற யோக்கியதையோடு, நிர்மல ரஹ’தமான நிரஹங்கார மெனகின்ற மத்தாப்புக் கொப்பான விளக்கத்தைச் சிறிய விளக்கான சிஷ்யன் சிறியோர் முன்னிலைக்கு விளக்கி வைப்பதில், சின்ன விளக்கடைந்த குறைவைப்போல் ஜீவனுடைய ஜீவவிருத்தியைக் குறைக்கின்றது. இந்த நியாயத்தால், ஆசாரியனும் பெரியோரும் சிஷ்யனையும் சிறியோரையும் வணங்கினால், ஆயுள் குறைவை அடையுமென்று திருஷ்டாந்தமாய் இருக்கிறது.

ஆசாரியன் பெரியோர் ஞானி யோகி இவர்கள் சிறியோரையும் சிஷ்யரையும் வணங்கினால் ஆயுள் குறைவு வரமாட்டாது என்றதெப்படியெனின்:- மேற்குறித்தவர்களது விளக்கத்துக்கு மேற்பட்ட விளக்கம் இவர்களுக்கு அகத்திலுண்டாகுமானால் ஆயுள்விருத்திக்குக் குறைவு வரமாட்டாது. இதற்குத் திருஷ்டாந்தம்: சமயச் சார்பில் பரமசிவம் சுப்பிரமணிய சுவாமியிடத்தில் அனுக்கிரகம் பெற்றிருப்பதும், ஞானிகள் மாட்டுச் சம்பந்த சுவாமிகளை அந்தச் சுவாமிகளின் தாய் தந்தையர் வணங்கியதும் அப்பர்சுவாமி முதலியோரும் வணங்கியது முணர்க. மேலும் சமயமதாதீத ஞானிகளுக்கும் சமயமதங்கட்குட்பட்ட பெரியோர்களுக்கும் இவ்வுலகத்தின் கண்ணுள்ள ஜீவராசிகளின் தேக மாதியாவும் தமது பதியின் தூலசூக்கும மாதலாலும், தமது பரிபூரண ஆன்ம அனுபவத்தின்கண் தோன்றிய அனுபவங்களாகிய இயற்கையுண்மை ஏகதேசங்களாதலாலும், எல்லாம் அவர்கட்குத் தாமன்றி இரண்டற்றிருப்பதாலும், எல்லாவற்றையும் இவர்கள் அத்துவிதத்தில் சிவமெனக் கண்டுணர்தலாலும் - இவர்கள் சென்றவிடமெல்லாம் கண்டு சிவமாயும் தாமாயும் நீக்கமறக் கை கூப்புவது இயற்கை.

ஆதலால், மலசகிதர்களான ஜீவர்கள் மதிப்புடையவர்களாதலால், ஆசாரிய சிஷ்ய பாவத்தில் வணங்கலாதி தொழிலால் ஜீவிப்பின்மையும் விருத்தியும் உண்டாகின்றன. மகான்கள் கை கூப்புவதில் ஆன்மவிருத்தி குறைவுபடாது; ஜீவர்களின் அறிவு விளங்கும். ஏனெனில்: அவர்கள் சங்கல்பம் சுத்தமாதலால், இவர்களை மேலேற்றும்.
Wednesday, November 22, 2017 at 07:17 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
"பெருமானின் ஒவ்வொரு கட்டளையையும் நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டால் தான் சன்மார்க்கப் பெரும்பயனை அடைய ஏதுவாக முடியும்.நம் அறிவைக் கொண்டு கட்டளைக்கு எதிரான கருத்துக்களை திரட்டுவது நன்மை பயக்க உகந்தது அல்ல என்பது எமது தாழ்மையான கருத்து"- இக்கருத்துக்கான விடை.


நான்கு புருஷார்த்தம்
(சன்மார்க்கப் பெரும்பயன்)


மனிதன் முக்கியமாய்ப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியன அடியில் குறித்த 4 விஷயங்களாம். அவையாவன: 1)ஏமசித்திசெய்தல், 2)சாகாத கல்வி கற்றல்,3) தத்துவநிக்கிரகஞ் செய்தல்,
4)கடவுணிலையறிதல்-அம்மயமாகுதல்,இந்நான்கையும் பூரணமாக அடைதல் வேண்டும்.


கடவுணிலையறிந்து அம்மயமானவர்தான் வள்ளல் பெருமான். இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டால் விவாதம் பெருகாது.

உண்மை

("உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேம்"-)

"அருட்சோதி ஆனேன்என்று அறையப்பா முரசு"
Wednesday, November 22, 2017 at 07:29 am by venkatachalapathi baskar
Ramalingam Natarajamoorthy
அன்புடையீர், பெருமான் நம் மரியாதைக்கும், வணக்கத்துக்கும் உரிய குரு.அவர் கூறுவதை வரிக்கு வரி ,வார்த்தைக்கு வார்த்தை ,சொல்லுக்கு சொல் அப்படியே கடைப்பிடிக்க வேண்டும் .ஏனென்றால் நாம் சாதக நிலையில் இருந்து சாத்திய நிலையை அடைய வேண்டும்.உலகியலில் பெற்ற சிறு விஷயங்களை பெரிதாக நினைக்காமல் சன்மார்க்க சாதனையை மட்டுமே லாபமாக கருத வேண்டும்.
பெருமானின் பேருபதேச வரிகள் அனைவரின் விசாரணைக்கும் ....... சமப்பிக்கிறேன் ........
பேருபதேசம்

ஸ்ரீமுக வருஷம், ஐப்பசி மாதம், 7ஆம் நாள், புதவாரம், பகல் 8 மணிக்கு, மேட்டுக்குப்பம் என்னும் சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் முதல் முதல் கொடி கட்டினவுடனே நடந்த விவகாரத்தின் குறிப்பு.

இங்குள்ள நீங்கள் எல்லவரும் இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் இனியும் வீண்காலம் கழித்துக்கொண்டிராதீர்கள். இது முதல் சாலைக்கு ஆண்டவர் போகிற – பத்துத் தினமாகிய கொஞ்சக் காலம் – வரையில், நீங்கள் எல்லவரும் நல்ல விசாரணையில் இருந்து கொண்டிருங்கள். அந்த விசாரணை எது வென்றால்: நம் நம்முடைய நிலை எப்படிப்பட்டது? நமக்கு மேல் நம்மை அதிஷ்டிக்கின்ற தெய்வத்தினுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது? என்று விசாரிக்க வேண்டியது. அதற்குத் தக்கபடி, நீங்கள் ஒருமித்தாவது, அல்லது தனித்தனியாகவாவது, உங்களறிவிற்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் ஒத்தவர்களுடன் கூடியாவது, அல்லது கேட்டாவது நல்ல விசாரணையி லிருங்கள். அல்லது, தனியாகவும் விசாரிக்கலாம்..........தெய்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாது இவ்வுலகத்தார் என்னைத் தெய்வமெனச் சுற்றுகின்றார்கள். ஐயோ! நம் சகோதரர்கள் தெய்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாததினாலேயல்லவா நம்மைச் சுற்றுகிறார்கள்!" என்று நான் உள்ளும் புறமும் பரிதாபப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தேன், இருக்கின்றேன், இருப்பேன். தெய்வத்தை ஏன் தெரிந்துகொள்ளவில்லையென்றால்: ஒரு பதார்த்தத்தை அனுபவித்தாலல்லது அந்தப் பதார்த்தத்தினுடைய ருசி தெரியாது. ருசி தெரியாத பதார்த்தத்தின் மேல் இச்சை போகாது. அதுபோல், தெய்வத்தையுள்ளபடி அனுபவித்தாலல்லது, தெய்வத்தினிடத்தில் பிரியம் வாராது. ஆதலால், தெய்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்கிற முக்கிய லக்ஷியத்திலிருந்து கொண்டு விசாரஞ் செய்துகொண்டிருங்கள்...........என்றும் அன்புடன்
இராமலிங்கம் நடராஜமூர்த்தி
Thursday, November 23, 2017 at 04:56 am by Ramalingam Natarajamoorthy
venkatachalapathi baskar
"ஒரு பதார்த்தத்தை அனுபவித்தாலல்லது அந்தப் பதார்த்தத்தினுடைய ருசி தெரியாது. ருசி தெரியாத பதார்த்தத்தின் மேல் இச்சை போகாது. அதுபோல், தெய்வத்தையுள்ளபடி "அனுபவித்தாலல்லது, தெய்வத்தினிடத்தில் பிரியம் வாராது. ஆதலால், தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்கிற முக்கிய லக்ஷியத்திலிருந்து கொண்டு விசாரஞ் செய்துகொண்டிருங்கள்".

விசாரம் செய்து தெய்வம் எது? என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Thursday, November 23, 2017 at 07:13 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
"அன்புடையீர், பெருமான் நம் மரியாதைக்கும், வணக்கத்துக்கும் உரிய குரு".
"அவர் கூறுவதை வரிக்கு வரி ,வார்த்தைக்கு வார்த்தை ,சொல்லுக்கு சொல் அப்படியே கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

(உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேம்"

"அருட்சோதி ஆனேன்என்று அறையப்பா முரசு")ஏனென்றால் நாம் சாதக நிலையில் இருந்து சாத்திய நிலையை அடைய வேண்டும்.உலகியலில் பெற்ற சிறு விஷயங்களை பெரிதாக நினைக்காமல் சன்மார்க்க சாதனையை மட்டுமே லாபமாக கருத வேண்டும்".


சன்மார்க்க பெரும்பலனைப் (கடவுணிலையறிதல்-அம்மயமாகுதல்) பெற, அந்நநிலையினை அடைந்தவரிடம் மட்டுமே கற்க முடியும்.

அந்நநிலையினை அடைந்த வள்ளல் பெருமானை குறைந்தபட்சம் குருவாக ஏற்றால்கூட, நாம் அவரை வணங்கித்தான் ஆக வேண்டும்.

(அன்புடையீர், பெருமான் நம் மரியாதைக்கும், வணக்கத்துக்கும் உரிய குரு)


குருவை வணங்க கூசி நின்றேனோ?

வள்ளல் பெருமானை வணங்க அப்படி என்ன கூச்சம்?
Thursday, November 23, 2017 at 07:35 am by venkatachalapathi baskar
Ramalingam Natarajamoorthy
உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேம்")
ஒன்றான பின் இருப்பது எது?அல்லது யார்?
(அருட்சோதி ஆனேன்என்று அறையப்பா முரசு)
அருட்சோதி ஆன பிறகு இருப்பது யார்
சன்மார்க்க பெரும்பலனைப் (கடவுணிலையறிதல்-அம்மயமாகுதல்) பெற, அந்நநிலையினை அடைந்தவரிடம் மட்டுமே கற்க முடியும்.
கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயம் ஆன பிறகு இருப்பது எது அல்லது யார்??
தம்மைப்போல் ஒவ்வொரு மனிதரும் சன்மார்க்கம் அடைய முடியும் ,அடைய வேண்டும் என்பதே பெருமானின் விருப்பம் .சன்மார்க்கத்தை என் மார்க்கம் என்று கூறுகிறார்,சன்மார்க்கத்தை நானே நடத்துகிறேன் என்கிறார்.
(((தெய்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாது இவ்வுலகத்தார் என்னைத் தெய்வமெனச் சுற்றுகின்றார்கள். ஐயோ! நம் சகோதரர்கள் தெய்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாததினாலேயல்லவா நம்மைச் சுற்றுகிறார்கள்!" என்று நான் உள்ளும் புறமும் பரிதாபப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தேன், இருக்கின்றேன், -பேருபதேசம்))))

மேற்கண்ட பெருமானின் பேருபதேச வரிகளுக்கு என்ன பொருள்?

சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன் உமது
தாள்வணங்கிச் சாற்றுகின்றேன் தயவினொடும் கேட்பீர்
என்மார்க்கத் தெனைநுமக்குள் ஒருவனெனக் கொள்வீர்
எல்லாம்செய் வல்லநம திறைவனையே தொழுவீர்
புன்மார்க்கத் தவர்போலே வேறுசில புகன்றே
புந்திமயக் கடையாதீர் பூரணமெய்ச் சுகமாய்த்
தன்மார்க்க மாய்விளங்கும் சுத்தசிவம் ஒன்றே
தன்ஆணை என்ஆணை சார்ந்தறிமின் ஈண்டே

இந்த பாடலை மீண்டும் மீண்டும் படித்து தெளிக .சன்மார்க்கத்தை ஒரு மதமாக மாற்றாமல் சன்மார்க்கமாகவே விளங்க பெருமானால் இடப்பட்ட கட்டளை இந்த வரிகள் .

வள்ளலாரை வணங்குவது சரியா தவறா.என்பது போன்ற விவாதங்களை விடுத்தது அவர் காட்டிய வழியில் மரணமில்லா பெருவாழ்வைப் பெற
முயல்வோம்
Friday, November 24, 2017 at 07:21 am by Ramalingam Natarajamoorthy
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
தூக்கம் குறையுமா
தூக்கத்தைக் குறைப்பது எப்படி?

உலகியல் வாழ்க்கையில் பல மணி நேரம் தூங்குகிறோம். இரவில் மட்டுமல்ல பகலிலும் எப்போதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கின்றதோ அப்போதெல்லாம் நாம் தூங்குவதற்குத் தயங்குவதே இல்லை. பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போதெல்லாம் கூட தூங்குகிறோம். நாம் சரியாகத் தூங்கவில்லை என்றால் மறுநாள் உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறது. எந்த வேலையும் செய்யமுடிவதில்லை .நாம் சரியாகத் தூங்கவில்லையே என்ற எண்ணமே மோலோங்கி நிற்கின்றது. நன்றாகத் தூங்கினால் மறுநாள் நாம் சுறு சுறுப்பாக வேலை செய்கிறோம் .மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறோம். தூ Read more...
3 Comments
manohar kuppusamy
Dear Iyya, can u explain the conculsion of the THAVAM- ON YOUR ABOVE MESSAGE.
Thursday, April 13, 2017 at 09:02 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
தவம் என்பது மனதைச் செயல் பட வொட்டாது நிருத்துதல்தான்/வேறு ஒன்றும் இல்லை. நன்றி .
Monday, November 20, 2017 at 07:45 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
bhavani   Shankar
Useful guidance
Thursday, November 23, 2017 at 02:46 am by bhavani Shankar
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் திரு உருவம் பற்றிய உண்மை
நான் ஒரு உண்மையைச் சொல்லுகின்றேன் .1957ம் ஆண்டு நான் மேட்டுக்குப்பம் போனபோது சித்தி வளாகத் திருமாளிகையில் கருக்கா பரதேசி என்ற ஒரு பெரியவர் 99 வயதானவர் இருந்தார். அங்கிருந்தவர்கள் இவர் வள்ளலாரை நேரில் பார்த்தவர் என்று சொன்னார்கள். வள்ளலாரை நேரில் பார்த்த ஒருவரை நாம் பார்க்கிறோமா என்று ஆனந்தப்பட்டேன். அவரிடம் வள்ளலாரைப் பற்றி எனக்கிருந்த சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் கேட்டுத் தெளிவு பெற்றேன்.அதில் அவர் உருவம் எப்படி இருந்தது என்று கேட்டேன்.இப்பொழுது கருங்குழியில் உள்ள ஓவியம் ஒரு ஓவியர் அவரைப் பார்த்து எழு Read more...
4 Comments
venkatachalapathi baskar
தங்களுடைய Profile ல் உள்ள வள்ளல் பெருமானின் படத்தையும் கருங்குழியில் உள்ள படமாக மாற்றலாமே.
Saturday, October 28, 2017 at 00:58 am by venkatachalapathi baskar
manohar kuppusamy
good statement. please change your profile on vallalar photo.
If we say anything, we should follow it up on correct path.
Friday, November 10, 2017 at 07:52 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
ஐயா செய்துவிட்டேன் நன்றி
Monday, November 20, 2017 at 06:30 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
venkatachalapathi baskar
நன்றி ஐயா !
Tuesday, November 21, 2017 at 03:06 am by venkatachalapathi baskar
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
ஒளிதேகம் என்றால் என்ன
30-1-1874 அன்று வள்ளலார் சித்தி வளாக அறைக்குள் நுழையுமுன் வள்ளலார் கூறியது;

"நான் உள்ளே பத்துப் பதினைந்து தினம் இருக்கப்போகிறேன். பார்த்து அவநம்பிக்கை அடையாதீர்கள்.ஒருகால் பார்க்க நேர்ந்து பார்த்தால் யாருக்கும் தோன்றாது வெறு வீடாகத்தான் இருக்கும்படி ஆண்டவர் செய்விப்பார். என்னைக் காட்டிக்கொடார்."

வள்ளலார் அறைக்குள்ளே சென்று கதவைத் தாளிட்டுக்கொண்டார் சிலகாலம் கழித்து மாவட்ட ஆட்சியாளர் பார்த்து அறையில் ஒன்றும் இல்லை என்று அறிவித்தார்.அறையில் சென்ற வள்ளலார் காணப்படவில்லை.

ஒளி என்ற சொல்லுக்கு Read more...
3 Comments
venkatachalapathi baskar
அற்புதமான விளக்கம். வள்ளல் பெருமான் சுத்த தேகம், பிரணவ தேகம், ஞானதேகம் என்று கூறிப்பிடுகிறார். ஞான தேகம் என்பதும் ஒளிதேகம் என்பதும் ஒன்றா? ஒளிதேகம் என்ற வார்த்தையினை வள்ளல் பெருமான் பயன்படுத்தி உள்ளாரா?
Tuesday, September 20, 2016 at 13:08 pm by venkatachalapathi baskar
ashok kumar saminathan
iyaa vallalar udal olimayamaaga maariulladhai, THIRUKADHAVAM THIRATHAL yendra thalaippil paadiyullar - idhanpadi oli yendra sollukku olindhukolludhal yendra porul varuma?????
Saturday, October 1, 2016 at 13:56 pm by ashok kumar saminathan
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
கனமுடையேம் கட்டுடையேம் என்று நினைத்திங்கே
களித்து இறுமாந்து இருக்கின்றீர் ஒளிப்பிடமும் அறியீர்
சினமுடைய கூற்று வரும் செய்தி அறியீரோ
செத்த நுமது இனத்தாரைச் சிறிதும் நினையீரோ
தினகரன்போல் சாகாத தேகம் உடையவரே
திரு உடையார் என அறிந்தே சேர்ந்திடுமின் ஈண்டே
மனம் மகிழ்ந்து கேட்கின்ற வரம் எல்லாம் எனக்கே
வழங்குதற் கென் தனித் தந்தை வரு தருணம் இதுவே ..1480
ஒளிப்பிடம் என்றாரே என்ன பொருள் அதுவும் அடுத்த வரியில் சினமுடை கூற்று வரும் செய்தி. கூற்று வரும்போது ஒளிந்து கொள்ள என்றால் ஒளி என்ற சொல்லுக்கு பிரகாசம் என்பது மட்டும் பொருள் அல்ல ஒளிந்துகொள்ளுதல் அதாவது நினைந்து நினைந்து என்னும் ஞான சரியை முதற் பாடலில் மரணமிலாப் பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் என்ற பெருமானார் பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே என்றார்.. பொற்சபை சிற்சபைதான் ஒளிப்பிடம்.
மற்றவர்கள் காணாதவாறு செய்துகொள்ளுதல் தான் ஒளிந்துகொள்ளுதல்.மகாதேவ மாலை மானாகி மோகினியாகி என்ற பாடலில்
மற்றவையால் காணாத வானமாகி என்று பாடியுள்ளார்.(131)
இந்தப் பாடலைப் பாருங்கள்.
மன்செய்து கொண்ட சன்மார்கத்தில் இங்கே
வான் செய்துகொண்டது நான் செய்து கொண்டேன்
முன் செய்துகொண்டதும் இங்ஙனம் கண்டீர்
மூவகையாம் உடலாதியை நுமது
பொன் செய்துகொண்ட பொதுவினில் ஆடும்
பொன்னடி காணப் பொருந்திக் கொடுத்தேன்
என் செய்து கொண்டாலும் செய்து கொள்கிற்பீர்
எனைப் பள்ளி எழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே .....960
பஞ்ச பூதங்களில் மண்,நீர்,நெருப்பு கண்ணால் காண்கிறோம். காற்று உணர்கிறோம் .ஆனால் ஆகாயம் மட்டும் மற்றவைகளுக்குத் தன்னைக் காணாதவாறு செய்துகொண்டது. அதைப் போல் பெருமானாரும் மற்றவர்கள் காணாதவாறு தன்னைச் செய்து கொண்டார். அதுதான் ஞான தேகம். தோன்றியும் தோன்றாமலும் இருக்கும். அவர் இருக்கிறார். நம்மால் காண இயல முடியவில்லை. அதுதான் மற்றவர்கள் காணாதவாறு செய்தலே ஒளி தேகம்.
அதுதான் ஞான தேகம்
Monday, November 20, 2017 at 08:02 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
சிறு வயதிலேயே அருளைப் பெற்றவர் வள்ளலார்
அருள் தருவதா அல்லது பெறுவதா?

ஒரு சாமியார் மக்கள் நிறைந்த ஒரு கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்தார்.திடீரென்று ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை எடுத்து அங்கிருந்த மக்களிடம் காட்டி இது யாருக்கு வேண்டும் என்று கேட்டார். ஒவ்வொருவரும் அவர் நமக்குத் தருவார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள்.சிலர் கேட்கலாமா என்று தயங்கினார்கள்.இப்படியே காலம் கழிந்து கொண்டிருந்தது.திடீரென்று ஒரு சிறிய பையன் ஓடிவந்து அவர் கையிலிருந்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டைப் பிடுங்கிகொண்டு போய்விட்டான்.அந்தச் சாமியார் சிரித்துக் கொண்டார்.ஐயா இது ஞாயமா Read more...
2 Comments
manohar kuppusamy
Dear Iyya, which way we cant get ARUL, ????????????EXPLAIN
Thursday, April 13, 2017 at 08:53 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
ஜீவகாருண்யம் தவம். இவை இரண்டே. தானமும் தவமும்
Monday, November 20, 2017 at 07:47 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் நம்மைப் பார்த்துச் சொன்னது
குறித்துரைக்கின்றேன் இதனைக் கேண்மின் இங்கே வம்மின் கோணும் மனக்குரங்காலே நாணுகின்ற

உலகியலீர்

வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகிலேன் எனது மெய் உரையைப் பொய் உரையாய் வேறு

எண்ணாதீர்

பொறித்த மதம் சமயம் எல்லாம் பொய்பொய்யே அவற்றில் புகுதாதீர் சிவம் ஒன்றே பொருள் எனக் கண்டறிமின்

தெறித்திடுசிற்சபை நடத்தித் தெரிந்து துதித்டுமின் சித்தி எலா ம் இத்தினம் சத்தியம் சேர்ந்திடுமே

2 Comments
manohar kuppusamy
Dear Iyya, I
Can you explain in detail
Wednesday, May 31, 2017 at 02:11 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
குறித்துரைக்கின்றேன்;;;;உங்களுக்குத்தான் சொல்லுகிறேன்
இதனைக் கேண்மின்;;;;;நான் சொல்லுவதைக் கேளுங்கள்.
கோணு மனக்குரங்காலே நாணுகின்ற உலகீர்;;;;நேர் வழி காட்டாமல் கோணலான வழியைக் காட்டும் குரங்கு மனத்தாலே இங்கே வந்து கேட்பதற்கே வெட்கப்படுகின்ற உலகீர்
வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகிலேன்;;;;உங்களிடத்தில் இருந்து எந்த பயனும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏன் எனில் உங்களிடம் எதுவும் இல்லை.
எனது மெய் உரையைப் பொய் உரையாய் வேறு நினையாதீர் ;;;;;என்னுடைய வார்த்தை உண்மையானது. நீங்கள் என்வார்த்தையைப் பொய்யாய் நினையாதீர்
பொறித்த மதம் சமயம் எல்லாம் பொய் பொய்யே ;;;ஏட்டில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கும் மதம், சமயம் எல்லாம் உண்மையானது அல்ல. எல்லாம் பொய் பொய்தான்.
அவற்றில் புகுதாதீர்; ; அவைகளை நம்பி அவற்றை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டாம்.
சிவம் ஒன்றே பொருள் எனக் கண்டறிமின்;;;எல்லாருக்கும் பொதுவாக விளங்கும் சிவம் ஒன்றுதான் நாமடையவேண்டிய பொருள் எனக் கண்டு அறிந்துகொள்ளுங்கள்.
செறித்திடு சிற்சபை நடத்தைத் தெரிந்து துதித்திடுமின்;;;;;; சிற்சபையாகியபுருவ மத்தியில் அடர்ந்து தெரியும் அசைவை தெரிந்து துதி செய்யுங்கள்.
சித்திஎலாம் இத்தினமே சத்தியம் சேர்ந்திடுமே;;;''எல்லாச் சித்திகளும் இத்தினமே உங்களை வந்து சேர்ந்திடும்.
இந்த விளக்கம் என்னுடைய அறிவிற்கு எட்டியது. '
Monday, November 20, 2017 at 07:38 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
சன்மார்க்கம் எந்த வழியை மக்களுக்குக் காட்டவேண்டும்??
வள்ளல் பெருமானார் ஒருவர்தான் மரணமிலாப் பெரு வாழ்வு என்ற ஒன்று உண்டு அதனை மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அடையவேண்டும் என்றே வள்ளலார் போதித்தார். இந்த உடம்பு ஆண்டவனால் தரப்பட்ட வாடகை உடம்புதான். அதனை சொந்தமாக்கிக்கொள்வதுதான் வள்ளலார் காட்டிய வழி.வள்ளலாரின் உடம்பும் ஆண்டவனால் வாடகைக்குத் தரப்பட்டதுதானே. அந்த உடம்பை வள்ளலார் என்ன செய்து கொண்டார். அவர் என்ன செய்து அந்த உடம்பை அழியா உடம்பாக மாற்றிக்கொண்டார். நாம் என்ன செய்யவேண்டும் .நம் உடம்பை அழியா உடம்பாக மாற்றிக்கொள்ள என்ன செய்யவேண்டும் என்றெல்லாம் சன Read more...
3 Comments
manohar kuppusamy
Dear Iyya, You are THE senior most follower of VALLALAR AND GIVING GOOD SPEECH IN AND AROUND INDIA AND ABROAD.
YOU HAVE TO EXPLAIN TO US FOR THE ABOVE STATEMENT AND WHY ??????
Thursday, July 20, 2017 at 08:11 am by manohar kuppusamy
Damodaran Raman
ஐயா, வணக்கம். சாகாத்தலை,வேகாக்கால்,போகாப்புனல் என்னும் இம்மூன்றும் சாகாக்கல்வியைத் தெரிவிக்கும் என்று உரைப்பகுதியும் வேகாத காலாதிகளைக் கண்டு கொண்டு எப்பொருளும் விளைய விளைவித்த தொழிலே மெய்த்தொழில் என்று நடராசபதிமாலை 28-ஆம் பாடலும் தெளிவு படுத்தி யிருக்கும்போது வீண் குழப்பம் எதற்கு? வள்ளலார் சிவ யோகம் செய்தார் என்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகளை ஆறாந்திருமுறை அருட்பாக்களில் காணலாம். சிவ யோக நிலையில் உள்ள அருட்பாக்களைப் படித்தாலே உண்மை விளங்கும்.சிவ யோகத்தைத் திருமந்திரம் மற்றும் பதினெண் சித்தர் நூல்கள் விளக்குகின்றன.சிவ யோக வெற்றியால் போகாப்புனல் என்னும் அமுதத்தை உண்டால் அழியும் உடம்பை அழியா உடம்பாக்கலாம். இதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம்.
Thursday, July 20, 2017 at 10:15 am by Damodaran Raman
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
ஐயா சிவயோக நிலையோ அதற்குரிய பயிற்சியோ என்னவென்று எழுதிவிடுங்களேன்.சிவயோகம் வள்ளலார் செய்தார் என்று எந்தப் பாடலை ஆதாரமாகக் காட்டுகிரீர்கள்.நான் தெரிந்துகொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நன்றி.
Monday, November 20, 2017 at 07:02 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
சன்மார்க விழாக்கள்
2.10.2017 திங்களன்று சென்னை ஆழ்வார் திருநகர் முபா அவர்கள் இல்லத்தில் வள்ளலாரின் பிறந்த தின விழா காலை ஏழு மணி தொடங்கி மாலை ஏழு மணிவரை நடைபெற்றது. காலை அகவல் பாராயணம். தொடர்ந்து வீதிஉலா. அடுத்து சன்மார்க்க அறிஞர்கள் சொற்பொழிவு .பகல் பசியாற்றதலுக்குப் பின் இசை அரசி ரேடியோ டி வி. புகழ் திருமதி லலிதா ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள் பக்க வாத்தியத்துடன் அருமையாக அருட்பா இசை விருந்து நடைபெற்றது. கொளப்பாக்கம் சந்தானம் அவர்கள்,256 வாரங்களுக்கு மேலாக k.k. நகர் விநாயகர் ஆலயத்தில் சன்மார்க்க சொற்பொழிவு மட்டுமே நடத்திவர Read more...