Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
தயவுக் குறள் எண்.125.மனம்.பதின்மூன்றாம் அதிகாரம்..சுவாமி சரவணானந்தா.
இரட்டுற வுள்ள இயல்மனப் போக்கை

அருட்டுறை சேர்த்து அடக்கு.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=00=0=0=0=0=0=0=0=0=0

குறள் விளக்கம்.

நாம் பெற்றுள்ள மனதினுடைய தன்மை இரட்டுற உள்ளது. ஒன்று, ஆவலினால் பொறிவாயில் புகுந்து புறத்தே உழல்வது. மற்றொன்று. நிராசையுடன் கூடி அக நோக்கிச் செல்வது.

அறியாமையால், இருள் வழியிற் சென்று உழலும் மனத்தை, நல்லறிவினால் மறுத்து அக நோக்கிச் சென்று அருள் ஒளியில் தங்கச் செய்தல் வேண்டும். மனம் அருள் ஒளி சேரலே, நல்லொழுக்கமாம்.

20140713_221310.jpg

20140713_221310.jpg

வள்ளுவர் வள்ளலார் மன்றம்(Valluvar Vallar Mandarm)
"அயல் நாட்டிலிருந்து வந்து சொன்னாதான் கேட்பீர்கள்"- இதை வள்ளற்பெருமான் சொன்னார்களா?
"அயல் நாட்டிலிருந்து வந்து சொன்னாதான் கேட்பீர்கள்"- இதை வள்ளற்பெருமான் சொன்னார்களா?

நீண்ட யோசனைக்கு பின் ஏபிஜெ அருள் அவர்கள் அளித்த பதில்:

நான் சொன்ன கேட்க மாட்டீங்க, அயல் நாட்டிலிருந்து (அமெரிக்கா உட்பட) வந்து எடுத்து சொன்னப் பிறகு தான் புரிந்து கொள்வீர்கள். அப்பொழுது நம் நாட்டிற்கு பெருமை வந்து சேரும் என்று வள்ளலார் சொன்னதாக கூறிகிறார்கள்.

அது உண்மயா ? விளக்கம் வேண்டும் என்று பணிவாக ஏபிஜெ அருள் அவர்களிடம் போன் மூலம் வேண்டினேன்.

நீண்ட யோசனைக்கு பின்பு பதில் அளித்தார்கள்;

சகோதரரே! இது நல Read more...
flight-image.jpg

flight-image.jpg

thinking-head.png

thinking-head.png

7 Comments
narayani julu
நன்றி அய்யா. நீண்ட காலம் இருந்த சந்தேகம் தீர்ந்தது. அருள் அவர்கள் பதில் சிறப்பு. தேச ஆசாரம் கூடாது என்ற நம் பெருமானிடம் நம் நாடு என்ற எண்ணம் இருக்காது.இப்படி
சொன்னவருக்கு அயல் நாட்டுக்காரரிடம் ஏதேனும் காரியம் ஆக வேண்டியிருந்திருக்கும். அக்காலத்தில் அன்னிப்பெசண்ட் மற்றும் சில அமைப்புகள் நம் பெருமானை போற்றினார்கள். APJ ARUL's கட்டுரைகள் ஏன் போஸ்ட் ஆகாமல் உள்ளது. சுய நலமின்றி உள்ளபடியாக எழுதும் சுத்த சன்மார்க்கியாக அவர்கள் உள்ளார்கள். THANNKS ALL - Dr.Narayani
2 days ago at 08:24 am by narayani julu
Sivamani Gurunathan
சாதி ஆசாரம் கூடாது - என்ற நம் பெருமானிடம் 'முதலியார்' என்ற எண்ணம் இருக்காது. அப்படியென்றால் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
- என்று வருகின்றதே பேருபதேசத்தில். அதில், சாதியின் பெயர் வருவதால், பேருபதேசமும் பெருமானால் பேசப்பட்டது இல்லையோ?
Yesterday at 15:57 pm by Sivamani Gurunathan
Sivamani Gurunathan
ஆறாம் திருமுறை /
"...ஏகசி வோகத்தை எய்தினை நீதான்
எம்மதம் என்கின்றார் என்னடி அம்மா
என்கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா..."

"எம்மத மெம்மிறை யென்ப வுயிர்த்திரள்
அம்மத மென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி"
இவற்றில் மதம் இல்லையா?
Yesterday at 16:10 pm by Sivamani Gurunathan
Sivamani Gurunathan
ஆறாம் திருமுறை / சத்திய அறிவிப்பு
என்சாமி எனதுதுரை என்உயிர்நா யகனார் இன்றுவந்து நான்இருக்கும் இடத்தில்அமர் கின்றார் பின்சாரும் இரண்டரைநா ழிகைக்குள்ளே எனது பேருடம்பில் கலந்துளத்தே பிரியாமல் இருப்பார் தன்சாதி உடையபெருந் தவத்தாலே நான்தான் சாற்றுகின்றேன் அறிந்திதுதான் சத்தியம்சத் தியமே மின்சாரும் இடைமடவாய் என்மொழிநின் தனக்கே வெளியாகும் இரண்டரைநா ழிகைகடந்த போதே. இங்கு தன்சாதியில் சாதி இல்லையா? அய்யா தெளிவு வேண்டும். நன்றி
Yesterday at 16:18 pm by Sivamani Gurunathan
Sivamani Gurunathan
ஆறாம் திருமுறை / தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்
மெய்க்குலம் போற்ற விளங்கு மணாளர் வித்தகர்....இக்குல மாதரும் யானும்என் நாதர் இன்னருள் ஆடல்கள் பன்னுறும் போது...பூரண நோக்கம் பொருந்தினை நீதான் எக்குலம் என்கின்றார் என்னடி அம்மா என்கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா.
இங்கு, குலம் இல்லையா? குழப்பமாக உள்ளது! நன்றி...
Yesterday at 16:24 pm by Sivamani Gurunathan
கவிஞர்.கங்கை மணிமாறன் மணிமாறன்
ஆரியம் முதலிய பாஷைகளில் என் மனம் செல்லவொட்டாது...தென்மொழி ஒன்றனிடத்தே என்மனத்தைப் பற்றச்செய்த தேவரீரது பெருங்கருணை...என்று குறிக்கிறார் எம்பெருமான்.அதை எப்படி எடுத்துக் கொள்வது? அவருக்கு நம் மொழியின் மேலும் அபிமானம் இல்லை என்று கற்பித்துக் கொள்வதா?மொழி ஆசாரம் என்று சொல்லி இதை இடைச்செருகல் என்பதா?
உள்ளதை உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தப் பின்னடைவும் ஏற்பட்டு விடாது.
20 hours ago by கவிஞர்.கங்கை மணிமாறன் மணிமாறன்
Sivamani Gurunathan
திருவுள வாக்குப், பலித்தது! பலித்ததுக்கொண்டிருக்கிறது!எக்காலத்தும் அது பலிக்கும். மேலை நாட்டவர் வந்தனர்! வருகின்றனர்! எக்காலத்தும் மென்மேலும் வருவார்கள்! இது பெருமான் வாக்கல்லாது, அப்படியே சித்திக்க வாய்ப்பில்லை! பேருபதேசத்தில், 'இராத்திரிகூட "நான் இல்லாமல் இந்த ஜனங்கள் க்ஷணநேரம் இருக்க மாட்டார்களே என்று..." ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பித்துக் கொண்டேன்.' இது தேசாபிமானம் அல்ல! முகவரியாகச் சொல்லப்பட்டது ஆச்சாரம் ஆகாது. 'கருணயிலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக' ஆம், அன்னியர் ஆட்சி ஒழிந்தது! இது நாட்டுப்பற்றல்ல. அருள் நீதி! ஆகவே, கடந்தகால நிகழ்வுகளை நாம் கேட்டதற்கு, நன்றி உரைக்காமல் போனாலும், தப்பாகப் பேசவேண்டாம்.
3 hours ago by Sivamani Gurunathan
www.vallalarspace.com/durai
கரும்புங் கைத்தது தேனும் புளித்ததே.
திருமந்திரம்

2935. கரும்புந் தேனுங் கலந்ததோர் காயத்தில்

அரும்புங் கந்தமு மாகிய ஆனந்தம்

விரும்பியே உள்ளம் வெளியுறக் கண்டபின்

கரும்புங் கைத்தது தேனும் புளித்ததே.

(ப. இ.) கரும்பாகிய உண்டலும் தேனாகிய உறங்கலும் மாறிமாறி வந்துகொண்டிருக்கும் சரக்குநிறை காயப்பையாகிய இவ்வுடம்பகத்து முளையும் கிழங்கும்போன்று தோன்றுதலும் நிலைத்தலும் போன்றுள்ள நிலையிலாச் சிற்றின்பத்தினை உள்ளம் விரும்பி நுகர்ந்தது. அவ்வுள்ளம் அவ்வின்பங்கள் நிலையா என அருளால் வெளிப்படக் கண்டது. கண்டதும் கரும்பாகிய உண்டலினும் தேனாகிய உறங்கலினும் உ Read more...
3 Comments
கவிஞர்.கங்கை மணிமாறன் மணிமாறன்
மந்திரச் சொற்களுக்கு எழுதப்படும் உரை இந்தத் தலைமுறைக்கும் புரியும் எளிய தெளிவான நடையில் அமையவேண்டும். பழைய அறிஞர்கள் உரையை அப்படியே எடுத்துப் பதிவதில் என்ன தெளிவு ஏற்படப் போகிறது.இக்கால அறிஞர்கள் இதை உணர்வார்களாக.
20 hours ago by கவிஞர்.கங்கை மணிமாறன் மணிமாறன்
Senthil Maruthaiappan
Just got remembered அருணகிரி நாதர் அருளிச் செய்த கந்தர் அலங்காரம்.

பெரும்பைம் புனத்தினுட் சிற்றேனல் காக்கின்ற பேதை கொங்கை
விரும்பும் குமரனை மெய்யன்பி னான்மெல்ல மெல்லவுள்ள
அரும்புந் தனிப்பர மானந்தத் தித்தித் தறிந்தவன்றே
கரும்புந் துவர்த்துச் செந்தேனும் புளித்தறக் கைத்ததுவே.


My dad used to play thru olden cassette player this whole series of songs at night during 1980 timings and I get to listen at bed and then asleep after that, and player keeps playing playing...I do not know the count.. very memorable all these songs.
6 hours ago by Senthil Maruthaiappan
Durai Sathanan
ஆஹா, அருமை! படிக்க வந்தது!பதிந்து இனித்தது. நேரமில்லை எளிமைப் படுத்த. வந்ததை வந்தபடி தந்துவிட்டோம். அறிகிறோம் இப்போது உணர்வது எல்லோருக்கும் எளிதல்லவென்று. இனி எளிமைப் படுத்துவோம்! நன்றி அய்யா...அருட்பெருஞ்ஜோதி...
.
4 hours ago by Durai Sathanan
hariharan elumalai
கணபதி சொற்பொருள் விளக்கம்
சிவபெரு மானே சிவகண பதியாஞ்

சைவ சமயநூல் செப்பு முண்மை

கணமெனப் படுவது வுயிர்களின் தொகுதி

கணபதி யென்பது வுயிர்களின் தலைவ

Read more...
Hariharan Elumalai
14 ம் வரியில் களங்கம் என்பது களஙரகம் என்று பதியப்பட்டது. மன்னிக்கவும்
9 hours ago by Hariharan Elumalai
DAEIOU - தயவு
தயவு மனிதனின் நெற்றிக் கண்....சுவாமி சரவணானந்தா. (மறு பதிப்பு)
மேற்கண்ட புத்தகத்தின் மறு பதிப்பினை வெளியிட்டவர்.

மேடா திரு நித்தியானந்தம் அவர்கள், கெளரவத்தலைவர், மலையடிவாரம் சன்மார்க்க சங்கம்.

ஸ்ரீ வாசவி தங்க மாளிகை,

வரதராஜ் காம்ப்ளக்ஸ், நிர்.7, மெயின் ரோடு, திண்டுக்கல்.

கைபேசி : (91) 98421 33866

IMG_20170121_195824.jpg

IMG_20170121_195824.jpg

IMG_20170121_195846.jpg

IMG_20170121_195846.jpg

DAEIOU - தயவு
Thai Poosam Festival..Madurai to Vadalur...by road..Detailed programme..
Organiser : Thiru Ramalingam, Madurai. (Cell) (91) 91598 86529,

(91) 95008 01316.

IMG_20170121_162802.jpg

IMG_20170121_162802.jpg

IMG_20170121_162810.jpg

IMG_20170121_162810.jpg

IMG-20151005-WA0000.jpg

IMG-20151005-WA0000.jpg

Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
தயவுக் குறள் எண்.124.மனம்.பதின்மூன்றாம் அதிகாரம்..சுவாமி சரவணானந்தா.
மாதயா வள்ளல் மனத்துரு கொண்டின்று

பேதமை தீர்ப்பதெனப் பேசு.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=00=0=

உரை விளக்கம்.

பெருந்தயவுடைய நம் பதியே தன் இயல் உண்மைத் தன்மையை மறைத்துக் கொண்டு, நமது மனமாக உருவெடுத்துள்ளார் இன்று.

இது ஏன் ? எனில், நமக்குப் பக்குவம் வருவித்து, அறியாமையைப் போக்கி, அறிவாலே தனது அருள் உண்மையைக் காட்டிக் கூட்டி வைக்கவே என்க.

Read more...
IMG_20160729_131107.jpg

IMG_20160729_131107.jpg

DAEIOU - தயவு
25.1.2017 முதல் 11.2.2017 வரை மதுரை வடலூர் தைப்பூச பாத யாத்திரைக் குழு பயண விவரம்.
தேதி வாரியாக பயண விவரம்..IMG_20150813_121613.jpg

IMG_20150813_121613.jpg

DAEIOU - தயவு
25.1.2017 Madurai to Vadalur.for Thai Poosam..Programme at Madurai and the nearby villages.
The sanmargis who are about to proceed to Vadalur from Theni will arrive Madurai in the noon on 25.1.2016. The District Sanmarga Office bearers planned to reeive them at Madurai After that they planned to assemble at Simmakkal Sanmarga Sangam (Upstairs), Madurai on 25.1.2016 (Wednesday). After offering prayer to Almighty God, Thiru Nandhi Saravananan, who is the founder of the above Sanmarga Sangam arranged lunch for them.After that, all of them proposed to go rou Read more...
20150119_184238.jpg

20150119_184238.jpg

vlcsnap-2015-10-19-07h23m57s116.png

vlcsnap-2015-10-19-07h23m57s116.png

IMG_20160811_205009.jpg

IMG_20160811_205009.jpg

DAEIOU - தயவு
25.1.2017 மதுரையிலிருந்து வடலூருக்குப் பாத யாத்திரை செல்லுதல்..திரு இராமலிங்கம் பேட்டி.
தேனியிலிருந்து மதுரை வழியாக, வருடந்தோறும், சன்மார்க்க அன்பர்கள் குழு, வடலூருக்கு கால் நடை பயணமாக தைப் பூச ஜோதி தரிசனம் காணுவதற்காகச் செய்வது வழக்கம். அவர்களை, மதுரையிலிருந்து 25.1.2017 அன்று அழைத்துச் செல்லும் அன்பர் திரு இராமலிங்கம்..அவர்களிடம் நேர்காணல்...IMG_20170121_144703.jpg

IMG_20170121_144703.jpg