animated flame Pictures, Images and Photos

 
tharmasalai
 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க

  arutperunjothi arutperunjothi thaniperunkarunai arutperunjothi
  

 

27-03-2013       பங்குனி உத்திரம் அன்னதானம் இராமநாதபுரம்,நடைபெறும் இடம் அருணாசலா உணவகம் வண்டிக்காரத்தெரு,,,,,,

Vallalar Orphanage homes

 

 

Seshadri Home

Seshadri Memorial Hall is located center of Ramnad City. It used to be a library but the VUMT got it for lease for running the Orphanage. This building acts as a main administrative office for all other orphanage homes. The place has a small library where you get books on Vallalar and CDs.

 

 vallalar universal mission trust
12/mugavai oorani west,
Ramanathapuram..623501
phone: +91(4567)220278
monthly poosam dates 2013-2014


இன்னர்வீல்

innerwheel award

 உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும்

 

 

 

Dhaya Home

This place is located in Kenikarai, Ramnad and situated near DeviPattinam Road East. This land was donated by the generous man Salem Thiru A.K.Jeeva Rathinam D.R.O., and along with his relatives. For Vallalar, they donated the land with the generous heart for having it as elder care home. In front of Dindigul Swami Saravanandha , this home got opened and he initiated the service. 

 

ஜீவகாருண்யமே மோட்சவீட்டின் திறவுகோல்

  

  

காட்டுயர் அணைமேல் இருக்கவும் பயந்தேன் , காலின்மேல் கால்வைக்கப் பயந்தேன்

 UttaraKosa Mangai

 This place is located 17kms from Ramnad and situated near Thiru Uthara Kosa Mangai temple's north car street. This is also a old building which belongs to royal family of Rameswaram Samasthanem and it was used to be thier guest house. Now it is leased out from one of the royal decedent honorable RKB Rajeswari Ammal for running Food Service cum Orphanage home. After the renovation work the build is opened on 28-12-2003 and lighted by Thiru Sathu Muthaiah.

Mrs. Rathinammal is the responsible person
It is about 2000sqft building.
Everyday 8kgs of rice is boiled in water like soup and distributed to the poor people on that area.

Vallalar Universal Mission Trust
Thiru Uttarakosa mangai,
Ramnad Taluk & District,
Tamil Nadu, India
Phone: +91 (4567)-256444

என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கம்தானே....வள்ளலார்

 

 Gnana Sabai Home

 This place is located northern side 27kms from Ramnad and situated on the bank of Vaigai River and near the river mixes to Indian Ocean. The land is about 2.5acres. It is a very calm and beautifull place and Vallalar devotees come for doing meditation and services atleast once in a year.

Vallalar Universal Mission Trust
Atrangarai village post,
Ramnad Taluk and District,
Tamil Nadu, India.
Phone +91(4567)-266997

 செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்

           சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பர்

பித்தமனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம்

            பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்....

 

 

 


 

 

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
ஞான மருந்திம் மருந்து - சுகம் நல்கிய சிற்சபா நாத மருந்து.
ஞான மருந்திம் மருந்து - சுகம்

நல்கிய சிற்சபா நாத மருந்து.

கண்ணிகள்

அருட்பெருஞ் சோதி மருந்து - என்னை

ஐந்தொழில் செய்தற் களித்த மருந்து

பொருட்பெரும் போக மருந்து - என்னைப்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
சற்றும்அறி வில்லாத எனையும்வலிந் தாண்டு
சற்றும்அறி வில்லாத எனையும்வலிந் தாண்டு

தமியேன்செய் குற்றமெலாஞ் சம்மதமாக் கொண்டு

கற்றுமறிந் துங்கேட்டுந் தெளிந்தபெரி யவருங்

கண்டுமகி ழப்புரிந்து பண்டைவினை அகற்றி

மற்றும்அறி வனவெல்லாம் அறிவித்தென் உளத்தே

மன்னுகின்ற மெய்இன்ப வாழ்க்கைமுதற் பொருளே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
ஏதும்அறி யாச்சிறிய பயல்களினும் சிறியேன் இப்பெரிய வார்த்தைதனக் கியானார்என் இறைவன்
ஏதும்அறி யாச்சிறிய பயல்களினும் சிறியேன்

இப்பெரிய வார்த்தைதனக் கியானார்என் இறைவன்

ஓதுகநீ என்றபடி ஓதுகின்றேன் மனனே

உள்ளபடி சத்தியம்ஈ துணர்ந்திடுக நமது

தீதுமுழு தும்தவிர்த்தே சித்திஎலாம் அளிக்கத்

திருவருளாம் பெருஞ்ஜோதி அப்பன்வரு தருணம்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
எல்லாஞ்செய் வல்லதெய்வம் எங்கும்நிறை தெய்வம் என்னுயிரில் கலந்தெனக்கே இன்பநல்கும் தெய்வம்
எல்லாஞ்செய் வல்லதெய்வம் எங்கும்நிறை தெய்வம்

என்னுயிரில் கலந்தெனக்கே இன்பநல்கும் தெய்வம்

நல்லார்க்கு நல்லதெய்வம் நடுவான தெய்வம்

நற்சபையில் ஆடுகின்ற நடராஜத் தெய்வம்

கல்லார்க்குங் கற்றவர்க்குங் களிப்பருளுந் தெய்வம்

காரணமாந் தெய்வம்அருட் பூரணமாந் தெய்வம்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே.
உடுத்ததுகில் அவிழ்த்துவிரித் தொருதரையில் தனித்தே

உன்னாதும் உன்னிஉளத் துறுகலக்கத் தோடே

படுத்தயர்ந்த சிறியேன்றன் அருகணைந்து மகனே

பயமுனக்கென் என்றென்னைப் பரிந்துதிருக் கரத்தால்

அடுத்தணைத்துக் கொண்டெடுத்துப் போய்ப்பிறிதோர் இடத்தே

அமர்த்திநகைத் தருளியஎன் ஆண்டவனே அரசே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
அகத்தொன்று புறத்தொன்று நினைத்ததிங் கில்லை
அகத்தொன்று புறத்தொன்று நினைத்ததிங் கில்லை

அருட்பெருஞ் சோதிஎன் ஆண்டவ ரேநீர்

சகத்தென்றும் எங்கணும் சாட்சியாய் நின்றீர்

தனிப்பெருந் தேவரீர் திருச்சமு கத்தே

உகத்தென துடல்பொருள் ஆவியை நுமக்கே

ஒருமையின் அளித்தனன் இருமையும் பெற்றேன்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
கொல்லாமை குறித்தி டாரை அடையானைத் திருசிற்றம் பலத்தி னானை
தழைத்தானைத் தன்னைஒப்பார் இல்லா தானைத்

தானேதா னானானைத் தமிய னேனைக்

குழைத்தானை என்கையிலோர் கொடைதந் தானைக்

குறைகொண்டு நின்றேனைக் குறித்து நோக்கி

அழைத்தானை அருளமுதம் அளிக்கின் றானை

அச்சமெலாம் தவிர்த்தானை அன்பே என்பால்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
உன்னால் வாழுகின் றேன் - எனக் - குண்மை உரைத்தரு
நந்நா லுங்கடந் தே - ஒளிர் - ஞானச பாபதி யே

பொன்னா ருஞ்சபை யாய் - அருட் - பூரண புண்ணிய னே

என்னால் ஆவதொன் றும் - உனக் - கில்லையெ னினுமெந் தாய்

உன்னால் வாழுகின் றேன் - எனக் - குண்மை உரைத்தரு

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
எட்டிரண்டும் என்என்றால் மயங்கியஎன் றனக்கே
எட்டிரண்டும் என்என்றால் மயங்கியஎன் றனக்கே

எட்டாத நிலைஎல்லாம் எட்டுவித்த குருவே

சுட்டிரண்டுங் காட்டாதே துரியநிலை நடுவே

சுகமயமாய் விளங்குகின்ற சுத்தபரம் பொருளே

மட்டிதுஎன் றறிவதற்கு மாட்டாதே மறைகள்

மவுனம்உறப் பரம்பரத்தே வயங்குகின்ற ஒளியே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
வீணே நீறுகின்றார் மண்ணாகி நாறுகின்றார் அவர்போல்
கூறுகின்ற சமயம்எலாம் மதங்கள்எலாம் பிடித்துக்

கூவுகின்றார் பலன்ஒன்றும் கொண்டறியார் வீணே

நீறுகின்றார் மண்ணாகி நாறுகின்றார் அவர்போல்

நீடுலகில் அழிந்துவிட நினைத்தேனோ நிலைமேல்

ஏறுகின்ற திறம்விழைந்தேன் ஏற்றுவித்தாய் அங்கே

இலங்குதிருக் கதவுதிறந் தின்னமுதம் அளித்தே

Read more...